นโยบายการใช้งาน

นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
1. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง U Hub จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อรองเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
2. ข้อร้องเรียนควรมีรายละเอียดประกอบด้วย
3.1 ชื่อและนามสกุลผู้ร้องเรียน
3.2 วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน
3.3 วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ผู้ร้องเรียนพบเห็นพฤติกรรม หรือเหตุการณ์
3.4 พฤติการณ์หรือรายละเอียดข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้องเรียนที่อยู่ในขอบเขตการร้องเรียน
3.5 เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี)
3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนกรุณาระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจนและแจ้งมาทางบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
3.1 ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง บริษัทยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด 111/96 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
3.2 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : uhub@ucorporation.co.th
3.3 ติดต่อผ่านทางแอพ U Hub เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อร้องเรียน
3.4 ช่องทางอื่นๆที่บริษัทฯได้เปิดไว้
5. การพิจารณาข้อร้องเรียน การสอบสวนและกำหนดบทลงโทษ จะเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อกำหนด เงื่อนไข แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้ร้องเรียนย่อมตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการร้องเรียนจะต้องกระทำโดยสุจริต หากผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนเรื่องอันเป็นเท็จ ไม่มีมูลความจริง หรือเจตนากลั่นแกล้ง หรือละเมิดบุคคลหรือองค์กร หรือมีเจตนาไม่สุจริต ฯลฯ บริษัทฯ จะดำเนินการกับผู้ร้องเรียนตามขั้นตอนของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมแล้วแตกรณี ต่อไป
นโยบายการจัดส่งสินค้า
กรุณาอ่านนโยบายและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าอย่างละเอียด หากผู้ซื้อสินค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง U Hub แล้วนั้น บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทฯแล้ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริษัทฯทุกครั้ง เมื่อผู้ซื้อสินค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง U Hub แล้วนั้น บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเงื่อนไขใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมด
1. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
1.1 บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่า ลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
1.2 บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าวันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการคำสั่งซื้อที่ยืนยันก่อนเวลา 12.00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนีเถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
2. เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 7 วันทำการ และจะแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
2.2 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือการชุมนุม ก่อจราจล การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถจแงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้
2.3 เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัทฯที่รับผิดชอบการขนส่งสินค้า จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯขนส่งกำหนด
2.4 ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากผู้ซื้อสินค้าให้ข้อมูลที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน ผู้ซื้อสินค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง
นโยบายการชำระเงิน
กรุณาอ่านนโยบายและเงื่อนไขในการชำระอย่างละเอียด หากผู้ซื้อสินค้าได้ดำเนินการชำระเงินผ่านทาง U Hub แล้วนั้น บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทฯแล้ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริษัทฯทุกครั้ง เมื่อผู้ซื้อสินค้าได้ชำระเงินผ่านทาง U Hub แล้วนั้น บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเงื่อนไขใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เมื่อผู้ซื้อสินค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ผู้ซื้อสินค้าสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ช่องทางการชำระเงิน
1.1 บัตรเครดิตผ่านระบบ Online Payment การชำระผ่านบัตรเครดิตจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก และชนิดของบัตรเครดิตที่ช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ยอมรับอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายที่ผู้ซื้อสินค้าอยู่
1.2 การโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ซื้อสินค้าสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังบัญชี U Hub ที่เรากำหนดไว้ ผู้ซื้อสินค้าจะต้องส่งใบเสร็จการรับโอนเงินหรือหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่ U Hub เพื่อทำการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น “อัปโหลดใบเสร็จ” ที่อยู่ในแอปของ U Hub เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หาก U Hub ไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายในสาม (3) วัน คำสั่งซื้อของผู้ซื้อสินค้าจะถูกยกเลิก
1.3 ชำระเงินปลายทางในวันที่รับสินค้า
2. ผู้ซื้อสินค้าสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
3. U Hub ไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้อสินค้าอันเกิดจาก ข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อสินค้าป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อสินค้าโอนเงินค่าชำระสินค้าที่ซื้อไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อสินค้าได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่าง และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว
4. ในกรณีที่ U Hub สามารถชำระเงินแก่ผู้ใช้ทางการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากของตนแก่ U Hub เพื่อรับการชำระเงิน กล่าวคือ จากการขายสินค้า หรือการคืนเงินจาก U Hub
5. ยืนยันการชำระเงิน เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสินค้าจะต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.1 ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านแอพ U Hub
5.2 ส่งหลักฐานการโอน เช่น ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน และส่งหลักฐานพร้อมระบุหมายเลขคำสั่งซื้อส่งมาทาง Email : uhub@ucorporation.co.th กรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง Online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัติโนมัติ
6. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่ง Email ยืนยันว่าได้รับชำระเงินเรียบร้อย หรือส่งข้อมูลผ่านทางแอพ UHUB เข้าไปยังบัญชีผู้ซื้อสินค้า ในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้ายังไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 48 ชั่วโมงในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลข
โทรศัพท์ 062-719-5777 หรือสอบถามผ่านทาง Email : uhub@ucorporation.co.th ภายในวันและเวลาทำการ
นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า
กรุณาอ่านนโยบายและเงื่อนไขในการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้าอย่างละเอียด บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทฯแล้ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริษัทฯทุกครั้ง บริษัทฯ จะหถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเงื่อนไขใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมด
1. การยกเลิกคำสั่งซื้อ
1.1 การยกเลิกคำสั่งซื้อ
1.1.1 ผู้ซื้อสินค้าสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงินในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น ดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
1.1.2 ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยจะเรียกเก็บจากลูกค้าเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้บนแอปพลิเคชั่น U Hub
1.1.3 บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้ว โดยโอนเข้าเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้ซื้อสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น
1.2 การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ หากผู้ซื้อสินค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ สามารถติดต่อเราผ่านทางแอปพลิเคชัน U Hub ในบัญชีของผู้ใช้หรือส่งอีเมลไปที่ uhub@ucorporation.co.th เพื่อแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ U Hub มีดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อให้กับคุณหรือไม่
2. การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า
2.1 ผู้ซื้อสินค้าสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น
2.1.1 ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อสินค้า
2.2 ผู้ซื้อสินค้าต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ U Hub กำหนด ซึ่งทางผู้ขายจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมกับค่าสินค้า)
2.3 สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนดังตอนที่ผู้ซื้อสินค้าได้รับสินค้ามา เอกสาร คู่มือ อุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างต้องอยู่ครบและสภาพดีไม่เสียหายหรือชำรุด
2.4 เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่ผู้สั่งซื้อสินค้าแจ้งมาแล้วนั้น จะทำการคืนค่าสินค้าหรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
2.5 ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อสินค้าจะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อสินค้าผ่านทาง U Hub App บนมือถือหรือส่งอีเมลไปที่ uhub@ucorporation.co.th
2.6 บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับผู้สั่งซื้อ หลือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
3. ห้ามการเปลี่ยนใจ
ผู้ซื้อสินค้าไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้
4. สภาพของสินค้าที่คืน
เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อสินค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อสินค้าได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อสินค้าถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า
5. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
ผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า